Navigatie Zoeken
Sluiten

Kies uw locatie en rol om strategie en fondssamenstelling te bekijken

Nederland
 • Global homepage
 • Australia
 • Belgique
 • Botswana
 • Denmark
 • Deutschland
 • España
 • Finland (Suomi)
 • France
 • Hong Kong (香港)
 • Ireland
 • Italia
 • Luxembourg
 • Namibia
 • Nederland
 • Norway
 • Österreich
 • Portugal
 • Singapore
 • South Africa
 • Sweden (Sverige)
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States
 • International
Particuliere belegger
 • Professionele belegger
 • Particuliere belegger

Deze site is voor retail beleggers. Wij raden u aan deskundig onafhankelijk financieel advies om ervoor te zorgen onze fondsen geschikt zijn voor uw investering behoeften. Denk eraan dat beleggen risico's inhoudt en rendementen uit het verleden geen indicatie vormen voor de toekomst. We maken gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Dit omvat ook cookies van derden. Deze cookies van derden kunnen uw gebruik van onze website traceren. Als u doorgaat bevestigt u dat u ermee akkoord gaat om alle cookies op onze website te ontvangen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor nadere informatie, inclusief de stappen die u dient te nemen om cookies uit te schakelen.

Door verder te gaan stemt u in met onze gebruiksvoorwaarden
 • Gebruiksvoorwaarden

  Gebruiksvoorwaarden: Investec Asset Management Limited en Investec Asset Management Holdings (Pty) Limited, hun dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, directieleden en werknemers (“Investec Asset Management” of “wij” of “ons”) waarborgen niet de nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van informatie of gegevens die u via deze website ter beschikking worden gesteld. De informatie op deze website is samengesteld met het oog op het gebruiksgemak van de bezoeker en wordt door de bezoeker aanvaard onder de voorwaarde dat fouten of weglatingen niet zullen worden aangewend als grond voor een vordering, eis of motivering voor een rechtszaak. De op deze website geuite meningen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Investec Asset Management en vormen geen beleggings-, fiscaal, juridisch of enig ander advies. De op deze website geuite meningen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven er naar om de informatie op deze website bij te werken, maar zijn geenszins verplicht de inhoud van deze website te actualiseren.

  Information contained on this website is published in good faith, and while Investec Asset Management takes reasonable steps to ensure its accuracy we disclaim all warranties, express or implied, including, but not limited to, warranties of title, non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose, for the information provided on this website. The use of this website is at your own risk. Investec Asset Management will not be liable for any damages or injuries arising out of your use of any such information or data, including without limitation, damages relating to any (i) error, omission, interruption, information being out of date, delay in operation or transmission, (ii) computer virus, worm, “trojan horse” or other malicious software (iii) failure or defect in any communication facilities, hardware or software, (iv) theft and destruction or unauthorised access to, alteration of, or use of information, whether resulting in whole or in part from negligence or otherwise.

  Decisions based on information contained on this website are the sole responsibility of the user, and in exchange for using this website, the user agrees to hold Investec Asset Management harmless against any claims for damages arising from any decisions the user makes based on such information. 

  De diensten, beleggingen of producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn niet beschikbaar voor personen met woonplaats in een rechtsgebied waar dergelijke beschikbaarheid of distributie in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving. Deze website heeft louter informatieve doeleinden en vormt geen verzoek of aanbod door Investec Asset Management om enige effecten, termijncontracten, opties of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen of om beleggingsadvies of -diensten te verschaffen. Bezoekers moeten deze website niet gebruiken als hun enige bron van informatie voor beleggingen.

  De verspreiding van de informatie op deze website kan in sommige rechtsgebieden aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. Personen die deze website gebruiken, moeten zich dusdanig informeren en aan alle beperkingen voldoen. Ga naar www.investecassetmanagement.com/registrations om de registraties per land te controleren.

  Elke aanvraag van onze producten of diensten moet pas gebeuren na overleg met uw juridische, fiscale en financiële adviseurs en na het lezing van de toepasselijke prospectus, het Document met Essentiële Beleggersinformatie of overige aanbiedingsdocument(en) en de voorwaarden die op dergelijke producten of diensten van toepassing zijn. Alle informatie met betrekking tot aanvragen, inclusief  de prospectus, de Documenten met Essentiële Beleggersinformatie of overige aanbiedingsdocument(en), kan worden verkregen van het plaatselijke Investec Asset Management kantoor of de plaatselijke vertegenwoordiger van Investec Asset Management. Ga naar 'Contact' voor de contactgegevens van elk locaal kantoor. 

  Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige rendementen. Wij wijzen beleggers erop dat de waarde van de effecten (en alle inkomsten die zij genereren) die op deze website wordt vermeld, zowel kan dalen als stijgen. Beleggers maken niet gegarandeerd winst en kunnen verliezen lijden.

  BERICHT VOOR BELEGGERS IN DE VS: De op deze website beschreven producten zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door beleggers in de VS. De op deze website beschreven producten werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de US Securities and Exchange Commission of enige andere effectencommissie of toezichthoudende instantie op federaal of staatsniveau, en geen enkele dergelijke commissie of instantie heeft zich uitgesproken over de verdiensten van het aanbod van de producten of de nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie op deze website, noch ligt het in de bedoeling dat enige commissie of instantie zulks zal doen. Elke bewering van het tegendeel vormt in de Verenigde Staten van Amerika een misdrijf.

  Geen van de op deze website beschreven producten zijn of zullen worden geregistreerd krachtens de US Securities Act uit 1933, zoals gewijzigd (de '1933 Act') of krachtens de effectenwetgeving van enige staat of enig politiek onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika of een van hun territoria, bezittingen of andere grondgebieden die tot hun rechtsgebied behoren, met inbegrip van het Gemenebest Porto Rico (de 'Verenigde Staten'), en dergelijke producten mogen alleen worden aangeboden, verkocht of anderszins overgedragen in overeenstemming met de 1933 Act en dergelijke effectenwetgeving op staats- of enig ander niveau. Sommige beperkingen zijn ook van toepassing op de latere overdracht van producten in de Verenigde Staten of aan of voor rekening van een 'Amerikaans persoon' (zoals omschreven in Regulation S krachtens de 1933 Act), waaronder alle inwoners van de Verenigde Staten en vennootschappen, partnerschappen of andere entiteiten die werden opgericht of georganiseerd in of krachtens het recht van de Verenigde Staten (met inbegrip van elke rechtsopvolger van dergelijke in de Verenigde Staten opgerichte of georganiseerde personen). Geen van de op deze website beschreven producten werden of zullen worden geregistreerd krachtens de Investment Company Act uit 1940, zoals gewijzigd (de '1940 Act'), op grond van Artikel 3(c) van die Act, en het economische eigendom door Amerikaanse personen kan beperkt zijn.

  Cookies: Klik hier voor een uitvoerige toelichting over hoe we op deze website cookies gebruiken.

  Privacy verklaring: Alle informatie die u via deze website aan Investec Asset Management verschaft, wordt uitsluitend door ons gebruikt en wordt aan geen enkel ander bedrijf verkocht of meegedeeld. Persoonlijke financiële informatie en informatie over onze beleggers word als prive beschouwd, en  dusdanig op geen enkele wijze met iemand gedeeld, ongeacht hoe wij dergelijke informatie verwierven. Wij behouden ons niettemin het recht voor om onze volledige samenwerking te verlenen aan alle nationale, lokale, federale en internationale overheidsfunctionarissen in het kader van enig onderzoek met betrekking tot inhoud (met inbegrip van persoonlijke of private elektronische communicatie via deze website) of enige schijnbaar onwettige activiteiten van een gebruiker van deze website.

  Copyright: Tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt verleend, mag geen informatie of materiaal van deze website worden gereproduceerd, verzonden, weergegeven of benut voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Investec Asset Management. 

  Eigenaar van de website: Deze website is het eigendom van en is uitgegeven door Investec Asset Management Limited, waaraan vergunning is verleend door, en dat onder toezicht staat van, de Financial Conduct Authority (registratienummer 122420). De regels en richtlijnen van de Financial Conduct Authority zijn beschikbaar op www.fca.org.uk. Investec Asset Management Limited is een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap (ondernemingsnummer 2036094). Hoofdkantoor: Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, Verenigd Koninkrijk.

  Vragen: Algemene vragen over deze website moeten worden gericht aan enquiries@investecmail.com

  Reglementaire verklaringen

  Investec Asset Management Limited is een in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 2036094 geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het hoofdkantoor is gevestigt op Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, Verenigd Koninkrijk. Het is goedgekeurd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

  Investec Asset Management Holdings (Pty) Limited is een in Zuid-Afrika, onder registratienummer 1997/000445/07, geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het hoofdkantoor is gevestigt op 100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, 2196, Zuid-Afrika.

  Kennisgeving aan de ontvangers van e-mailberichten:

  Deze kennisgeving geldt voor alle ontvangers van e-mail van Investec Asset Management.

  De e-mail die u ontving bevat bevoorrechte en vertrouwelijke informatie, die alleen bedoeld is voor gebruik door de in de e-mail vermelde persoon.

  Andere personen of entiteiten dan de beoogde ontvanger mogen deze informatie op geen enkele wijze lezen, doorsturen, verspreiden, kopiëren, bekendmaken of anderszins gebruiken, noch enige actie ondernemen op grond van de ontvangen informatie.

  Indien u deze e-mail onterecht ontving, vragen wij u de afzender daarvan op de hoogte te brengen door op deze e-mail te antwoorden en het bericht vervolgens te verwijderen. Deze e-mail mag niet worden gekopieerd of gebruikt voor enig ander doel dan het beoogde, noch worden gedeeld met anderen. Alle meningen in deze e-mail zijn die van de individuele afzender, behalve wanneer de afzender uitdrukkelijk verklaart dat het de mening van Investec Asset Management betreft.

  Investec Asset Management is niet aansprakelijk voor de veiligheid van informatie die op uw verzoek per e-mail wordt verstuurd, noch voor de correcte en volledige verzending van de informatie in het bericht of enige vertraging in de aflevering ervan. Wij wijzen erop dat de ontvanger deze e-mail en alle bijlagen moet scannen voor virussen of gelijkaardige bedreigingen. Investec Asset Management aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit de toegang tot enig bestand dat bij deze e-mail is aangehecht.

  Regelgeving inzake marktmisbruik:

  In het kader van de naleving van de Verordening Marktmisbruik vereist Investec Asset Management dat alle marktoperatoren die marktpeilingen willen afnemen bij personeelsleden van Investec Asset Management, vooraf contact opnemen met Investec Asset Management Compliance. Neem contact op met Compliance via IAMWallCrossings@investecmail.com