Navigering Sök
Stäng

Välj din plats och roll för att visa strategi och fondinnehåll

Sweden (Sverige)
 • Global homepage
 • Australia
 • Belgique
 • Botswana
 • Denmark
 • Deutschland
 • España
 • Finland (Suomi)
 • France
 • Hong Kong (香港)
 • Ireland
 • Italia
 • Luxembourg
 • Namibia
 • Nederland
 • Norway
 • Österreich
 • Portugal
 • Singapore
 • South Africa
 • Sweden (Sverige)
 • Switzerland
 • United Kingdom
 • United States
 • International
Privata investerare
 • Professionella investerare
 • Privata investerare

Den här webbplatsen är till för privata investerare. Vi rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning för att säkerställa att våra fonder är lämpliga för dina investeringsbehov. Observera att kapitalet är utsatt för risker och att tidigare resultat inte är någon garanti för en viss avkastning i framtiden. Vi använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Detta omfattar cookies från tredje part. Sådana cookies kan spåra din användning av vår webbplats. Genom att fortsätta bekräftar du att du accepterar alla cookies på vår webbplats . Se vår cookiepolicy för ytterligare information, inklusive hur du kan avaktivera cookies.

Genom att logga in samtycker du till våra villkor
 • Villkor

  Användningsvillkor:

  Investec Asset Management Limited och dess dotterbolag, närstående bolag, chefer och anställda (”Investec Asset Management” eller ”vi” eller ”oss”) garanterar inte, i enlighet med gällande lagstiftning, att information eller data som tillhandahålls på denna webbplats är korrekta, giltiga, aktuella, fullständiga eller lämpliga. Informationen på denna webbplats har sammanställts till förmån för besökarna på webbplatsen och accepteras av besökaren under villkoret att fel eller utelämnanden (bortsett från fel och utelämnanden som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet), där det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, inte ska användas som grund för eventuella anspråk, krav eller som grund för talan. De åsikter som uttrycks här återspeglar inte nödvändigtvis Investec Asset Managements åsikter och utgör inte heller investerings- eller skatterådgivning, juridisk rådgivning eller någon annan typ av rådgivning. De åsikter som återges här kan ändras utan föregående meddelande. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på webbplatsen men är inte skyldiga att uppdatera innehållet på webbplatsen förutom när det krävs enligt föreskrifter eller gällande lagstiftning. Investec Asset Management förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa användningsvillkor. Du samtycker till att övervaka dessa användningsvillkor och upphöra med all åtkomst eller användning av denna webbplats om du inte längre samtycker till att följa användningsvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen ska utgöra ett godkännande av alla modifieringar.

  Informationen på denna webbplats publiceras i god tro och även om Investec Asset Management vidtar rimliga åtgärder för att garantera att den är korrekt, i enlighet med gällande lagstiftning, friskriver vi oss från allt uttryckligt eller underförstått ansvar, inklusive men inte begränsat till garanti av äganderätt, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, för den information som tillhandahålls på denna webbplats. Användningen av denna webbplats sker på egen risk. När det tillåts enligt gällande lagstiftning kommer Investec Asset Management inte att hållas ansvarigt (förutom för skador som uppstår på grund av Investec Asset Managements uppsåt eller grova vårdslöshet) för några skador som uppstår vid användningen av sådan information eller sådana data, inklusive, utan begränsning, skador med anknytning till i) fel, utelämnanden, avbrott, inaktuell information, fördröjning i samband med en åtgärd eller överföring, ii) datorvirus, mask, trojaner eller någon annan skadlig programvara, iii) brist eller defekt i någon kommunikationsenhet, maskinvara eller programvara, iv) stöld och förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av information eller v) skador som uppkommer från länkar till andra webbplatser.

  Beslut som baseras på den information som finns på denna webbplats är användarens eget ansvar och i utbyte mot användningen av denna webbplats samtycker användaren till att inte väcka någon skadeståndstalan mot Investec Asset Management på grund av de beslut som användaren fattar på grundval av denna information. 

  De tjänster, investeringar eller produkter som det hänvisas till på denna webbplats är inte tillgängliga för personer som är bosatta i en jurisdiktion där sådan tillgänglighet eller distribution skulle strida mot lokala lagar eller föreskrifter. Denna webbplats har endast utformats i informationssyfte och utgör inte, i enlighet med gällande lagstiftning, någon begäran, rekommendation eller något erbjudande från Investec Asset Managements sida gällande köp eller försäljning av värdepapper, terminer, optioner eller andra finansiella instrument eller tillhandahållande av någon investeringsrådgivning eller tjänst. Besökare bör inte använda denna webbplats som sin enda informationskälla beträffande investeringar.

  Våra produkter eller tjänster bör endast användas efter samråd med din juridiska rådgivare, skatterådgivare eller ekonomiska rådgivare och efter granskning av tillämpliga prospekt, faktablad med basfakta för investerare eller andra dokument med erbjudande och villkor som gäller för sådana produkter eller tjänster. All information om ansökan, inklusive prospekt, faktablad med basfakta för investerare eller andra dokument med erbjudande, kan erhållas från Investec Asset Managements lokala kontor eller lokala representant.

  Tidigare resultat (faktiska eller simulerade) utgör ingen vägledning om framtida resultat. Investerare bör notera att värdet på de värdepapper (och eventuella inkomster som uppstår därifrån) som eventuellt nämns på denna webbplats både kan stiga och falla. Investerarna garanteras inte någon vinst utan kan även gå med förlust.

  ANMÄRKNING FÖR AMERIKANSKA INVESTERARE: De produkter som beskrivs på denna webbplats är inte tillgängliga för distribution till eller investering för investerare i USA. De produkter som beskrivs på denna webbplats har inte godkänts eller underkänts av US Securities and Exchange Commission eller någon annan amerikansk federal eller delstatlig värdepapperskommission eller tillsynsmyndighet och ingen sådan kommission eller myndighet har bedömt värdet av produkternas erbjudande eller riktigheten eller lämpligheten i informationen på denna webbplats, och det är inte heller avsett att någon kommission eller myndighet ska göra det. Utfästelser i strid mot detta är ett brott i USA.

  Ingen av de produkter som beskrivs på denna webbplats har registrerats eller kommer att registreras enligt USA:s värdepapperslag US Securities Act från 1933 med ändringar (”1933 års lag”) eller enligt värdepapperslagar i någon delstat eller politisk del av USA eller något av dess territorier, besittningar eller andra områden som omfattas av dess jurisdiktion, inklusive Puerto Rico (”USA”). Produkterna kan endast erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras i enlighet med 1933 års lag eller sådana delstatslagar eller andra värdepapperslagar. Vissa begränsningar gäller även för den följande överföringen av produkter i USA eller till kontot för ”amerikanska personer” (enligt definitionen i förordning S i 1933 års lag) som inbegriper alla som är bosatta i USA eller företag, partnerskap eller andra enheter som skapats eller organiserats i eller enligt lagarna i USA (inklusive ett dödsbo för en sådan person som skapats eller organiserats i USA). Ingen av de produkter som beskrivs på denna webbplats har registrerats eller kommer att registreras enligt den amerikanska lagen om investeringsbolag Investment Company Act från 1940 med ändringar (”1940 års lag”) enligt avsnitt 3(c) i lagen, och eventuellt verkligt ägande av amerikanska personer kan vara begränsat.

  Cookies: Klicka här för en detaljerad beskrivning av hur vi använder cookies på denna webbplats.

  Integritetspolicy: Personuppgifter som samlas in när du besöker denna webbplats behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. All information du tillhandahåller Investec Asset Management via denna webbplats används enbart av oss och säljs eller lämnas inte till något annat företag. Personlig ekonomisk information och information om våra investerare är privat och delas därför inte med någon på något sätt, oavsett hur vi samlat in informationen. Emellertid förbehåller vi oss rätten att samarbeta till fullo med delstatliga, lokala, federala och internationella tjänstemän i samband med någon utredning som rör innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som vidarebefordras via denna webbplats) eller påstådda olagliga aktiviteter som utförs av någon användare av denna webbplats.

  Upphovsrätt: Om inget annat uttryckligen anges får inte någon information eller något material på denna webbplats återges, överföras, visas eller användas i kommersiella syften utan skriftligt medgivande från Investec Asset Management. 

  Webbplatsens operatör: Denna webbplats drivs och offentliggörs av Investec Asset Management Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (registreringsnummer 122420). Financial Conduct Authoritys regler och riktlinjer finns på följande länk: www.fca.org.uk. Investec Asset Management Limited är ett aktiebolag, registrerat i England och Wales (bolagsnr 2036094). Säte: Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, Storbritannien.

  Förfrågningar: Allmänna frågor om denna webbplats kan skickas till enquiries@investecmail.com

  Rättsliga anmärkningar

  Investec Asset Management Limited är ett aktiebolag, registrerat i England och Wales med bolagsnr 2036094. Sätet finns på Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, Storbritannien. Detta fondföretag är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien.

  Fondinformation 

  Investec Global Strategy Fund (fonden) är ett Société d’Investissement à Capital Variable, auktoriserat i Luxemburg med registreringsnummer 5635 och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier från och med den 1 juli 2008. Fonden har bildats för obegränsad tid. Den har certifierats som fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) enligt rådets direktiv av den 20 december 1985 (direktiv 85/611/EEG med ändringar).

  Investec Asset Management Luxembourg S.A. (registrerat i Luxemburg nr B 162485 och med tillsyn utövad av Commission de Surveillance du Secteur Financier) är fondens förvaltare. Investec Asset Management Guernsey Limited har utsetts till fondens globala distributör.

  Meddelande till e-postmottagarna:

  Detta meddelande gäller alla mottagare av ett e-postmeddelande från Investec Asset Management. 

  Det e-postmeddelande du har fått innehåller skyddad och konfidentiell information som endast är avsedd för användning av den mottagare som anges i e-postmeddelandet.

  All granskning, vidaresändning, spridning, kopiering, utlämnande eller annan användning av, eller vidtagande av åtgärder efter att ha förlitat sig på, denna information av andra personer eller enheter än den avsedda mottagaren är förbjuden.

  Om du har mottagit e-postmeddelandet felaktigt meddelar du avsändaren genom att svara på meddelandet och raderar det. Detta e-postmeddelande får inte kopieras eller användas för något annat ändamål än det avsedda och får inte lämnas ut till någon annan person. Eventuella åsikter som uttrycks i detta e-postmeddelande är den enskilda avsändarens åsikter, utom där avsändaren uttryckligen anger att de är Investec Asset Managements åsikter.

  Investec Asset Management är inte ansvarigt för säkerheten för information som skickas via e-post på din begäran eller för korrekt och fullständig överföring av informationen i kommunikationen eller för någon försening av mottagandet. Observera att mottagaren måste söka igenom detta e-postmeddelande och eventuella bifogade filer efter virus och liknande. Investec Asset Management tar inget ansvar, oavsett typ, för eventuella förluster, ansvar, skador eller kostnader som orsakas direkt eller indirekt av åtkomst till filer som är bifogade detta e-postmeddelande, förutsatt att inga sådana förluster, ansvar, skador eller kostnader har uppkommit till följd av Investec Asset Managements uppsåt eller grova vårdslöshet.

  Förordning om marknadsmissbruk:

  Som en del av sitt antagande av förordningen om marknadsmissbruk kräver Investec Asset Management att alla marknadsaktörer som vill sondera marknaden med Investec Asset Managements personal först kontaktar Investec Asset Management Compliance. Kontakta Compliance på följande adress IAMWallCrossings@investecmail.com

  Informationen på denna webbplats kan tillhandahållas på mer än ett språk. Genom att fortsätta att använda denna webbplats samtycker du till att vi kommunicerar med dig på detta sätt.